USAs overvåkning i Norge – Nå begynner neddyssingen

Etter at TV 2 avslørte den hemmelige overvåkingen har Justisdepartementet innhentet opplysninger i form av skriftlige rapporter fra Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet (UD), Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Politidirektoratet (POD).

Før Storberget redegjorde om hva rapportene fra USAs ambassade, Forsvarsdepartementet, UD, PST og POD har brakt på det rene, presiserte han at det bare er norsk politi som har anledning til å drive med politiarbeid på norsk jord.

Klokken 12.50 onsdag gikk justisminister Knut Storberget på talerstolen for å gi Stortinget en grundig redegjørelse etter at TV 2 avslørte hemmelig overvåking i amerikansk regi for nøyaktig to uker siden.

Her er de hemmelige redegjørelsene rundt USAs overvåking i Norge – ”Alle” visste litt, ingen visste ”alt”

Les justisministerens redegjørelse her (pdf)

Amerikanske myndigheter har tidligere hevdet at overvåkingen var kjent for norske myndigheter, men Justisdepartementet og Utenriksdepartementet har uttalt at de ikke kjente til denne virksomheten. Ingen av utenriksministrene eller justisministrene etter år 2000 har heller kjent til amerikanernes overvåking i Norge.

“Ifølge PST fikk daværende POT i desember 2000 en bekymringsmelding fra USAs ambassade”, sier Storberget, som også sier at Kripos i alt skal ha mottatt ti meldinger fra den amerikanske ambassaden. Kripos besluttet imidlertid i 2003 at henvendelsene skulle håndteres av Oslo politidistrikt.

Bekymringsmeldingene skal ha blitt sendt fra amerikansk hold som en bekymring over ambassadens sikkerhet. I tillegg ble to polititjenestemenn informert om den såkalte SDU-gruppen skriftlig av den sikkerhetsansvarlige ved USAs ambassade allerede i 2000.

“I brev fra fra den sikkerhetsansvarlige ved ambassaden datert 5. mai 2000 skal ambassaden ha informert om den planlagte etableringen av en SDU. Brevet var stilet til to navngitte tjenestemenn ved Oslo politidistrikt og POT. Med brevet ble det formidlet en inivitasjon om å sende en representant for sine respektive avdelinger for å overvære en opplæringssesjon for SDU-personell, for å danne seg et bilde av treningsopplegget”, fortalte justisministeren til Stortinget.

I redegjørelsen fra Politiets Sikkerhetstjeneste til Justisdepartementet – i forkant av dagens forklaring for Stortinget – går det frem at Politiets sikkerhetstjeneste i 2006 ble tipset av en europeisk etteretningstjeneste at landet hadde måttet gripe inn overfor amerikanske aktiviteter.

Myndighetene i landet hadde oppdaget det amerikanske overvåkingsprogrammet og at de hadde gjort observasjoner langt utover ambassadens nære omgivelser. Myndighetene krevde at virksomheten ble stanset og at ambassaden holdt seg innenfor spesifiserte områder. Det fremgår ikke hvilket europeisk land denne overvåkingen skal ha funnet sted. I dette landet skal programmet ha startet i 2000, men uten at myndighetene fikk kjennskap til det.

Under et møte i høsten 2006 med representanter fra den amerikanske ambassaden skal USAs ambassade ha uttrykt stor bekymring for sikkerheten ved ambassaden. Den sikkerhetsansvarlige ved ambassaden skal ha ønsket en fast tilstedeværelse av politi utenfor ambassaden, og fortalte politiets representanter at det ble utført “observasjonsvirksomhet i ambassadens nærområde, og at det ble registrert opplysninger om kjøretøy og personer som viste en unaturlig/mistenkelig interesse for ambassaden.”

PST og Oslo Politidistrikt avdekket hva som foregikk ved Den amerikanske ambassaden allerede i november 2006 og satte i gang en prosess som ble referert oppover helt til UD, som behandlet saken og skrev eget notat i etterkant. Men til tross for sterke indikasjoner på at det foregikk overvåking tok ikke UD kontakt med amerikanske myndigheter.

I redegjørelsen fra UD heter det at det i UDs referater og nedtegnelser om kontakten med politiet ikke er funnet noen referanse til etableringen av en egen sikkerhetsgruppe eller ekstern vaktstyrke tilknyttet ambassaden. UD innrømmer likevel at det i et møte med diplomatseksjonen i januar 2007 ble opplyst av POD at det ”forelå indikasjoner på at det ved den amerikanske ambassaden ved hjelp av norske ambassadeansatte ble drevet observasjonsvirksomhet (spaning) utenfor ambassadens område, og mistanke om at virksomheten var basert i et kontor utenfor ambassaden.”

I et politinotat, tidligere unntatt offentligheten, datert 8. november 2006 heter det at det ved den Amerikanske ambassade skal eksistere ”en gruppe personer som har til oppgave å drive sivil spaning mot aktuelle personer / kjøretøyer som oppsøker ambassaden. Denne gruppen blir internt i ambassaden omtalt som ”observasjonsgruppen”. Den skal visstnok ledes av sikkerhetssjefen ved ambassaden og de rapporterer direkte til han.”

Det skrives også at PST hadde mottatt en henvendelse fra sine samarbeidende tjenester i Sveits med spørsmål om hva norsk politi har gjort vedrørende en søknad / forespørsel de hadde fått om etablering av en tilsvarende ”observasjonsgruppe” ved den Amerikanske ambassade i Sveits. ”PST er visstnok noe usikker på hva de skal svare på denne henvendelsen”, het det i notatet.

I samme notat går det fram at den Amerikanske ambassaden ved to anledninger har rettet henvendelser til Oslo politidistrikt med ønske om hemmelighold. Den første gangen skyldtes en anmeldelse hvor en i observasjonsgruppen hadde blitt påkjørt av en drosje og et håndgemeng oppstod. Spørsmålet fra ambassaden var om det var mulig å holde identiteten skjult på personen som jobber for den Amerikanske ambassaden. Svaret fra politioverbetjenten var nei. I et annet tilfelle rettet ambassaden en forespørsel om det var mulig å gå til innkjøp av scootere (mopeder) uten at disse ble registrert på ambassaden. Svaret ambassaden fikk var at dette måtte tas opp med rette trafikkstasjon/biltilsyn.

I et annet politinotat, datert få dager senere, 14. november 2006, skriver politiinspektør Johan Fredriksen ved Oslo politidistrikt følgende:

”Spesifikke saker indikerer også at ambassaden har en operativ tjeneste uten at jeg konkret kan synliggjøre grensene for deres operasjonsområde. Totalt sett er det grunn til å anta at de minimum opererer i en gråsone i forhold til hva som kan aksepteres. Deres tilnærming til vårt operative konsept viser også at de ønsker å ha en direkte styring og operativ kontroll over ambassadens nærområde i utvidet forstand. Hvor bekvem man skal være, eventuelt hva man skal gjøre med dette er en vanskelig vurdering, men jeg anbefaler ut fra mitt ansvarsområde at saken i første omgang tas opp til en nøye vurdering i samspill med POD og PST.”

Tiltak

KrF-leder Dagfinn Høybråten er opptatt av at det er tidligere politifolk fra blant annet PST som har utført overvåkingen på oppdrag fra amerikanerne. “Skal det være fritt fram for tidligere politifolk til å jobbe med sikkerhet i ambassader. De opplysninger som er kommet om brudd på taushetsplikten, om lekkasjer fra straffesaksregistre og slike ting, er veldig alvorlig om det er riktig”, sier Høybråten, som ser det som naturlig at saken ikke stanser med justisministerens redegjørelse, men at det vil bli en fortsatt behandling av redegjørelsene i en komiteene på Stortinget. “Da vil videre spørsmål om mulige løse tråder kunne bli stilt, og det vil forundre meg stort om det ikke er det i denne saken”, sier Høybråten.

“Det er aldri gitt tillatelse til etablering av en egen sikkerhetsenhet ved den amerikanske ambassaden”, understreket Storberget, som sier det er alvorlig dersom tidligere politiansatte har brutt taushetsplikten når de har begynt å jobbe ved USAs ambassade,  under sin redegjørelse i Stortinget. “Dersom det er tilfelle, så vil jeg reagere veldig sterkt på det. Taushetsplikten er en bærebjelke for at det offentlige skal kunne oppretthodle nødvendig tillit”, sier Storberget, som nå varsler flere tiltal.

Justismininster Knut Storberget varsler nå syv tiltak etter overvåkningsavsløringen:

  • Justisministeren vil gjennomgang av informasjons- og varslingsplikten fra Politidirektoratet og PST til Justisdepartementet for å vurdere om denen på skjerpes.
  • Sørge for nye retningslinjer for formalisering og rutiner med hensyn til kontakter mellom norske myndigheter og fremmede staters representasjoner.
  • Vil gjenta kravet om at ambassadens personell respekterer norsk lovgivning.
  • Departementet vil vurdere bestemmelsene for karantene og bierverv.
  • Vurdere om det er grunnlag for å tydeliggjøre de etiske retningslinjene for polititjenestemenn, og da særlig opp mot kontakten med tidligere ansatte i politiet.

Etter at politiet har etterforsket saken ferdig, vil departementet vurdere ytterligere tiltak.

Hva nå?

Etter avsløringen gikk amerikanerne med på å stanse overvåkningen frem til norske myndigheter har kommet til bunns i mistankene om at overvåkningen er i strid med norsk lov. Men på spørsmål fra VG Nett om utenriksminister Jonas Gahr Støre vet hva slags overvåkning som USA driver med i dag, svarer Støre avkreftende.

“Det er det vanskelig å svare konkret på. Vi har ikke fått mer informasjon fra amerikanerne rundt det. SDU-gruppen har vært innstilt i en tid. Jeg vet ikke om den er gjenopptatt eller ikke. Jeg ser ikke at de har noen informasjonsplikt til å komme tilbake til oss og informere om dette”, sier han.

Støre sier at han i et møte med USAs ambassade senere denne uken, vil spørre dem om hva slags overvåkning som blir bedrevet. “Det er et naturlig spørsmål å ta opp med dem”, sier han. Vi får se.

Konklusjon

Det har ennå ikke blitt funnet at den amerikanske ambassaden forhørte seg med noen norsk politisk institusjon når det kommer til overvåkningsoppdraget sitt her i Norge. Det er ikke noe nytt at folk innen PST og politiet visste noe om det som foregikk. Men det de fikk vite anså de ikke som brudd på norske lov. Dette på grunn av at de ikke ble fortalt hva som i realiteten foregikk, og anså derfor ikke saken viktig nok. Det at man på norsk side nå velger å trekke seg er lite annet enn for å unngå diplomatisk trøbbel. Husk: Våre politikere anser ennå USA som vår nærmeste allierte. Samtidig må vi jo kunne sette spørsmål rundt vår egen regjerings legalitet. Det at Politiet og PST nå skal finne ut om det ble gjort noe galt er som å be bukken passe havresekken.

Storberget: Reagerer sterkt

UDs redegjørelse

Slik etterforskes ambassaden

19 land har spioner i Norge

UD fikk navneliste fra USAs ambassade i mai

Denne polititoppen fikk vite om SDU-gruppen i 2000

Disse spørsmålene må Storberget svare på

Har vi et PST-problem?

Storberget: – Politiet visste om USAs overvåking

– Vet ikke hva slags overvåkning USA driver med i dag

Jørn Holme slo i bordet mot USA-overvåking

Støre: Ikke nødvendig å orientere politisk ledelse

Tre sivile politiansatte med USA-jobb

– Dette handler om systemfeil


Reklamer
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: